Informujemy, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zamierza przystąpić do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują nad nią całodobową opiekę. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.  Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny. Osoby zainteresowane ww. formą pomocy prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny do dnia 09.11.2023 r.

Dane kontaktowe:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie
Grota Roweckiego 1, 98-355 Działoszyn,
tel. 43 84 37 432