Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.mgopsdzialoszyn.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020.07.24.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.02.18.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia

Deklarację sporządzono dnia: 01.10.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez: podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej

 • Nawigacja za pomocą klawiatury;
 • Skala szarości, negatyw, wyróżnianie linków, powiększenie całej strony, czarny kursor, biały kursor, etykiety obrazów, wyróżnianie nagłówka;
 • Możliwość powiększania wielkości liter.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Mariola Grabolus, e-mail: kontakt@mgopsdzialoszyn.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do wejścia głównego budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie prowadzi podjazd przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – ciągi komunikacyjne bez progów, w pomieszczeniu – Punkt przyjęć osób z ograniczoną sprawnością ruchową oraz w toalecie – szerokość drzwi dostosowana do przemieszczania się osób na wózku).
  Osoby z niepełnosprawnością są obsługiwani w Punkcie przyjęć osób z ograniczoną sprawnością ruchową, gdzie brak jest barier architektonicznych (wywołani pracownicy wychodzą do klientów z niepełnosprawnością do w/w punktu).
 3. W budynku znajduje się toaleta pozbawiona barier architektonicznych, przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 4. W budynku znajduje się informacja o rozkładzie pomieszczeń i jest też zapewniona w sposób głosowy (personel MGOPS).
 5. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowany personel MGOPS). Zgodnie z art. 2 pkt.11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 426, 568 i 875), osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 6. Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania winny sposób zapewnione są: oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
 7. Na terenie MGOPS w Działoszynie nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 8. Na parkingu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.