Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta przyznawana jest głównie w oparciu o:

 • ustawę o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) – rozdział 8 a „Pomoc materialna dla uczniów”,
 • ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) – art. 8 ust. 3-13,
 • ustawę z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

Kwestię realizacji, trybu i sposobu udzielania oraz wysokości stypendium szkolnego określa Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn (stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXVII/178/2016 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 20.09.2016 r.).

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kto może otrzymać stypendium szkolne:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (np. śmierć członka rodziny).
Dla przyznania stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie. W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto. Składając wniosek należy wykazać dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2020 r.

Wymagane dokumenty:

 • z tytułu stosunku pracy: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne
 • z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło: zaświadczenie pracodawcy, umowa, rachunek lub oświadczenie
 • z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego: decyzja organu emerytalnego lub odcinek renty,
 • z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie PUP lub oświadczenie, zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;
 • dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:
  • działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych –oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej,
  • działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłek stały i okresowy, dodatek mieszkaniowy i energetyczny, zasiłek pielęgnacyjny) – zaświadczenie, decyzja lub oświadczenie o wypłaceniu tych świadczeń za miesiąc sierpień 2019 r.
 • dochód z gospodarstwa rolnego –zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wypłaty;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc sierpień 2020 r. lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • pobieranie stypendium w wyłączeniem stypendium szkolnego –zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny.

Termin składania wniosków o stypendia szkolne:

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację stypendiów jest Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:

 1. rodzice;
 2. opiekunowie prawni uczniów;
 3. pełnoletni uczniowie;
 4. dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w terminie od 1 października do 15 października danego roku szkolnego.

Wysokość stypendium szkolnego w roku 2020/2021:

Stypendium szkolne zostaje przyznane w kwocie 100 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy (od września do czerwca) jeżeli sytuacja dochodowa rodziny nie zmieni się.

Formy udzielania stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów:

Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi szkoły, o której mowa w art. 90 b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zamieszkałemu na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjazdy do teatru, wycieczki szkolne i inne;
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów i pomocy szkolnych, plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za bursę lub internat i kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły –uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
 4. stypendium może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. Stypendium szkolne przekazywane będzie jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych przez Wnioskodawcę na podstawie oryginalnych rachunków lub faktur wystawionych w okresie, na który przyznano stypendium.

Katalog wydatków podlegających refundacji:

 1. podręczniki tj.: podręczniki szkolne, lektury szkolne ( wymagana adnotacja pedagoga szkolnego), książki rozwijające zainteresowania ucznia, atlasy, słowniki, encyklopedie, vademecum, kompendium
 2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne, astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy komputerowe
 3. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfikacją szkół
 4. tornister, plecak, torba szkolna
 5. komputer, PC, laptop, notebook, tablet, toner, myszka, pendrive, oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszt naprawy komputera
 6. drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, papier, tusz do drukarki
 7. biurko szkolne, krzesło do biurka, lampa biurowa
 8. mundurek szkolny
 9. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego: koszulka sportowa, spodenki sportowe, spodnie sportowe lub dres
 10. obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego (max 2 pary w semestrze)
 11. okulary korekcyjne ( wymagane jest zaświadczenie od lekarza okulisty)
 12. ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową)
 13. przybory i materiały do nauki zawodu
 14. instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry
 15. sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu
 16. basen: strój kąpielowy, klapki na basen, okulary pływackie, czepek, rachunki
 17. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, klubach sportowych
 18. koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, w ramach planu nauczania oraz udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
 19. koszt pobytu na tzw. „zielonej szkole”, wycieczkach szkolnych, obozach naukowych, wyjściach do kina, teatru, muzeum
 20. pokrycie kosztu abonamentu internetowego ( od września do czerwca danego roku szkolnego)
 21. koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów)
 22. koszty zakwaterowania w bursach, internatach lub stancji (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów)
 23. koszty obowiązkowego ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Faktury lub rachunki uproszczone muszą być imienne na rodzica lub na pełnoletniego ucznia. Istotne jest aby artykuły zawierały adnotację „szkolne” bądź „sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie zawiera tych przymiotników, wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy, o ile posiada oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury lub rachunku. W przypadku wyjść do: teatru, kina, muzeum, filharmonii lub wyjazdów na: wycieczkę szkolną, „zieloną szkołę”, wymagana jest adnotacja: „wycieczka szkolna o charakterze edukacyjnym”.


Pliki do pobrania