Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z Uchwały Nr XLIV/280/17 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/235/21 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 19 marca 2021r. oraz Zarządzeniem NR 64/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 7 czerwca 2021r. wchodzą przedstawiciele instytucji:

 1. Urszula Smolarek – przedstawiciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice;
 2. Urszula Piskuła – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Szczytach;
 3. Beata Bujak – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie
 4. Marzena Drab – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie
 5. Ewa Fleran – przedstawiciel Zespołu Szkół w Trębaczewie;
 6. Katarzyna Kucharczyk – przedstawiciel Miejskiego Przedszkola w Działoszynie
 7. Barbara Płatek-Szmigiel – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Wieluniu;
 8. Martyna Orłowska – przedstawiciel Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie;
 9. Katarzyna Drab – przedstawiciel Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie;
 10. Tomasz Bator – przedstawiciel Komisariatu Policji w Działoszynie;
 11. Krzysztof Konieczko – przedstawiciel Komisariatu Policji w Działoszynie;
 12. Anna Jagieło-Kępińska – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Działoszynie;
 13. Barbara Kozubska – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Działoszynie;
 14. Anita Mordalska – przedstawiciel Niepublicznego Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Działoszynie Sp. z.o.o. Sp. k;
 15. Stanisław Żydaczek – przedstawiciel Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „Krokus” w Działoszynie;
 16. Maria Folentarska – przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oddział w Działoszynie;
 17. Anna Bęben – przedstawiciel Stowarzyszenie Na Rzecz Osobom Niepełnosprawnym „ Nasz Promyk”

Przewodnicząca ZI – Martyna Orłowska
Zastępca Przewodniczącego ZI – Marzena Drab
Sekretarz: Anna Jagieło-Kępińska


Zespół Interdyscyplinarny:

 • diagnozuje problemy przemocy w rodzinie;
 • podejmuje działania profilaktyczne w środowisku zagrożonym przemocą;
 • inicjuje interwencję w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjuje działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny może powoływać Grupy Robocze.

Grupa robocza to specjaliści powołani do pracy z poszczególnymi rodzinami, zgodnie z właściwością przydzielonego rejonu w przypadku dzielnicowego, pracownika socjalnego, problemami występującymi w rodzinie – pedagoga, psychoterapeuty uzależnień, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kuratora.

Do zadań grup roboczych należy:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Podejmowanie działań w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

W ramach procedury członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:

 • udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, zapraszają na spotkanie, opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych;
 • podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań, przekazują informacje o konsekwencjach popełnionych czynów, motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków, przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.