DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu pomoc osobom, które nie są w stanie z własnych środków finansowych ponieść całości kosztów utrzymania mieszkania.

1. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego

a) Tytuł prawny do zajmowanego lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

b) Odpowiednio niski dochód

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (t. j. 2100 zł) i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (t. j. 1500 zł), obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Od dnia 01.03.2021 r. najniższa emerytura wynosi: 1250,88 zł.

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe)

c) Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30% albo

2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Liczba członków gospodarstwa domowego Powierzchnia normatywna
(w m² )
Powierzchnia dopuszczalna przy 30% przekroczeniu pow. normatywnej
(w m² )
Powierzchnia dopuszczalna przy 50% przekroczeniu pow. normatywnej, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 % (w m² )
1 osoba 35 45,50 52,50
2 osoby 40 52,00 60,00
3 osoby 45 58,50 67,50
4 osoby 55 71,50 82,50
5 osób 65 84,50 97,50
6 osób 70 91,00 105,00

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. Wydatki mieszkaniowe uwzględniane przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego;

1) czynsz;

2) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;

3) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;

4) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;

5) inne niż wymienione opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;

6) opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych;

7) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów; opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu lub domu, przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się wydatki przypadające tylko na tę część lokalu lub domu.

Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc, przelicza się na okresy miesięczne.

3. Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego (lub wydatkami ponoszonymi za lokal, w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej), a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

  1. 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;
  2. 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2–4-osobowym;
  3. 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym. Jeżeli średni miesięczny dochód, jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
  4. 20% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;
  5. 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2–4-osobowym;
  6. 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Sposób wyliczania ryczałtów reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 156 poz. 1817 z późn. zm.)

4. Przyznawanie i wypłata dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek jest wypłacany do dnia 10-go każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji (od 01.03.2020 r. – kwota 24 zł).

Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19 dodatek mieszkaniowy może być przyznany z mocą wsteczną.

5. Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu;

2. Tytuł prawny do lokalu lub dokument potwierdzający oczekiwanie na przysługujący lokal zamienny albo najem socjalny lokalu;

3. Informacja o wysokości opłat mieszkaniowych z miesiąca składania wniosku;

4. Ostatnia faktura za energię elektryczną (tylko w przypadku osób, których lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację CO, CCW lub gazu);

5. Deklaracja o wysokości dochodów uzyskanych w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;

6. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie 3 pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (t. j. zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy, odcinki lub zaświadczenie z ZUS o wysokości emerytury lub renty, zaświadczenie o wysokości pobieranych zasiłków rodzinnych i dodatkach, zaświadczenie z uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów, dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych alimentów lub świadczeń alimentacyjnych itp.)

7. W przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności z PCPR (jeśli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy lub członek rodziny wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju), zaświadczenie od lekarza potwierdzające fakt poruszania się osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim;

8. Inne dokumenty lub oświadczenia konieczne do ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego w zależności od indywidualnej sytuacji klienta.

6. Miejsce składania wniosków

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie  pokój nr 10., w godz. 7.30-15.30,

Informacje dotyczące przyznawania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych udzielane są pod nr tel. 43 84 37 438


DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł/miesiąc;
 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł/miesiąc;
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł/miesiąc.

Ubiegając się o dodatek energetyczny należy złożyć wniosek oraz kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.


Pliki do pobrania