Asystent rodziny to pomocnik, mediator-doradca, który ma przede wszystkim wspierać i aktywizować rodziny poprzez zmianę stosunku tych osób do własnej sprawczości, zwiększenie ich wpływu na swoje życie, zmianę samooceny. Celem pracy asystenta rodziny jest wzmocnić rodzinę, służyć jej radą, wesprzeć, gdy trzeba, odbudować więzi rodzinne i relacje między członkami rodziny. Głównym zadaniem asystenta jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie.

Miejscem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub miejsce przez nią wskazane.

Tryb przydzielenia rodzinie asystenta:

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy. Po przeprowadzeniu takiego wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji. Jeżeli pracownik socjalny uzna, że w danej rodzinie potrzebny jest asystent rodziny, wówczas występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. Po otrzymaniu takiego wniosku, kierownik przydziela asystenta rodziny.

Rolę i zadania asystenta rodziny reguluje ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.