Stypendium Szkolne


INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO


Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

  Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

  Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

  Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej Dz. U. nr 115 poz. 728).

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Działoszyn.


Stypendium nie przysługuje:

  Uczniowi klasy zerowej;

  Uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Działoszyn.

Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

  Rodziców /opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia.

  Pełnoletniego ucznia.

  Dyrektora szkoły.

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o bezwzględne kompletowanie dokumentów do wniosku, co pozwoli na sprawne rozpatrywanie wniosków w terminie.

Wnioski należy składać w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie w terminie:

od 1 do 15 września – dotyczy składania wniosków dla uczniów;

od 1 do 15 października – dotyczy składania wniosków dla słuchaczy kolegium.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji załączonej do wniosku.

Załącza się zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku (sierpień).

Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).

Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych.

Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika.

Zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.

Odcinek renty/emerytury.

Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

Przy wnioskach składanych we wrześniu, wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpniu). Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (wymagane są: pieczątka imienna, pieczątka nagłówkowa jednostki, data).

Liczba osób w rodzinie wpisana we wniosku powinna zgadzać się z liczbą osób ujętych w obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie (do rodziny należą: rodzice, dzieci, rodzeństwo pozostające na utrzymaniu rodziców do 24 roku życia, małżonek, opiekunowie faktyczni i prawni).

Do rodziny nie należą: babcie, dziadkowie, wujkowie, ciocie, bratankowie, kuzyni itd. – w stosunku, do których na rodzicach ucznia starającego się o stypendium nie ciąży obowiązek alimentacyjny.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

Miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach

Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.


Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem śródrocznym w ramach tzw. „Zielonej szkoły”, wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,

2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności na zakup podręczników, lektur, słowników, publikacji i komputerowych programów edukacyjnych pomocnych przy realizacji ścieżek edukacyjnych wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium, a także na zakup:

  zeszytów, przyborów szkolnych;

  plecaka szkolnego – tornistra;

  mundurka szkolnego;

  stroju sportowego na zajęciach wychowania fizycznego;

  kalkulatora;

  innego rodzaju pomocy edukacyjnych.

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie.

Wszelkie pytania i problemy w/s stypendiów szkolnych proszę kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie pok. nr 10 .


Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:

Całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą:

  zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie;

  tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne,mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np.edukacyjne programy komputerowe;

  tornister (plecak szkolny);

  obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego;

  strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego ( tylko koszulka, spodenki, spodnie sportowe, lub dres);

  ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową);

  mundurek szkolny;

  przybory i materiały do nauki zawodu;

  artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół, biurko;

  okulary korekcyjne (z odpowiednim zaświadczeniem od lekarza okulisty);

  drukarka, papier, tusz do drukarki, biurko, krzesło do biurka;

  pokrycie kosztu abonamentu internetowego (od września do grudnia i od stycznia do czerwca);

  komputer (PC, laptop, netbook, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszt naprawy komputera;

  instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry;

  sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu;

☛  basen (strój kąpielowy, klapki, okulary pływackie, czepek, rachunki);

  koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, klubach sportowych;

  koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

  koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów);

  koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach –w tym wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru;

  koszty obowiązkowego ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków;

  koszty zakwaterowania w bursach, internatach lub stancji (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów).


Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie dokumentów tj.:

imiennych faktur VAT,

  imiennych rachunków;

  biletów imiennych miesięcznych;

  kwitariuszy;

  dowodów wpłaty KP.

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru, filharmonii itp. można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:

  nazwę wystawcy;

  datę wystawienia/sprzedaży; (Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne.);

  numer dokumentu;

  imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego;

  pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”.


Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.