Przedmiot Działania i Kompetencje


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na rzecz mieszkańców miasta i gminy Działoszyn, wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb pomagając w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości.


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje:

    zadania pomocy społecznej;

   dodatki mieszkaniowe;

    świadczenia rodzinne;

    świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

    przeciwdziałanie przemocy;

    projekt EFS.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy jest uzależniona od zgłoszonych potrzeb, okoliczności uzasadniających udzielenia pomocy i możliwości Ośrodka. Pomoc jaką ośrodek otacza podopiecznych to przede wszystkim:

    pomoc finansowa (w zależności od sytuacji: zasiłek celowy, okresowy, stały, celowy specjalny);

   pomoc rzeczowa – obiady dla dzieci i młodzieży w szkole: podstawowej, gimnazjalnej Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczy;

    pomoc w dotarciu do różnego rodzaju specjalistów takich jak: prawnik, lekarz, psycholog itp.;

    poradnictwo socjalne, które w szczególności zakłada poinformowanie klienta o konsekwencjach podejmowanych przez niego działań lub ich braku. Szczególnie podczas poradnictwa, pracownik socjalny ma wprowadzić klienta na drogę wiodącą ku rozwiązaniu problemu, zmotywować go w pozostaniu na niej i wspierać w sytuacjach kryzysu i załamań;

    działanie interwencyjne w sytuacji kiedy klient stanowi sam dla siebie zagrożenie lub gdy to zagrożenie istnieje ze strony innych ludzi (mowa tu w szczególności o zagrożeniu: materialnym, prawnym, zależności fizycznej i psychicznej). Działanie interwencyjne jest zazwyczaj poprzedzone zebraniem niezbędnych informacji a zaistniała sytuacja wymaga natychmiastowej lub jak najszybszej reakcji, tak aby bezpośrednio nastąpiła zmiana negatywnego stanu.

Ośrodek wykonuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej do których w szczególności należą:

   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych;

   przyznawanie wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

   prowadzenie pracy socjalnej;

   organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych;

   dożywianie dzieci;

   sprawienie pogrzebu;

   Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;

 ☛  przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

   kierowanie do domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki;

   udzielanie schronienia , zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobą tego pozbawionym.

 Ośrodek wykonuje zadania zlecone gminie, które między innymi obejmują:

   przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

   opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

   organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

   realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.