Usługi Opiekuńcze


INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG OPIEKUŃCZYCH


 

uslugi_opiekuncze_kto_moze_liczyc_237559


Wymagane dokumenty:

Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych.

Zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu).

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych.


UWAGA:

W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

Rodzinny wywiad środowiskowy.

Oświadczenia majątkowe.

Wywiady alimentacyjne.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za usługi opiekuńcze.

W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację rodziny.


Przebieg załatwienia sprawy:

Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznawana jest mieszkańcom Gminy Działoszyn na wniosek osoby zainteresowanej, rodziny, pracownika socjalnego lub każdej innej osoby, która zauważy w środowisku potrzebę udzielenia takiej pomocy. Po otrzymaniu zgłoszenia, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, w którym stwierdza konieczność udzielenia usług opiekuńczych. Po dokładnym rozeznaniu środowiska, pracownik socjalny nawiązuje kontakt z lekarzem prowadzącym świadczeniobiorcę, który określa rodzaj i zakres usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności danej osoby wskazując przy tym czas wykonywania usług.

Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych i ich zakres, a także wysokość odpłatności uzależnia się od sytuacji zdrowotnej i rodzinnej klienta ustalonej podczas przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

W przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego (477 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 351 zł na osobę w rodzinie) usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. W innej sytuacji wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodów.

______________________________________________________________________

Kryterium dochodowe: Osobie w rodzinie:

               do 100 % …………………………………………… bezpłatnie

od 101 % – 125 % …………………………………………. bezpłatnie

od 126 % – 150 % ……………………………………………  5 %

od 151 % – 200 % ……………………………………………  10 %

od 201 % – 250 % ……………………………………………  20 %

od 251 % – 300 % ……………………………………………  30 %

od 301 % – 350 % ……………………………………………  50 %

od 351 % -400% ………………………………………………. 80 %

od 401 % …………………………………………………….  100 %

______________________________________________________________________

Kryterium dochodowe: Osobie samotnie gospodarującej:

do 100 % ……………………………………………  bezpłatnie

od 101 % – 125 % ……………………………. bezpłatnie

od 126 % – 150 % ……………………………. bezpłatnie

od 151 % – 200 % ……………………………. 5 %

201 % – 250 % …………………………………..10 %

251 % – 300 % ………………………………….. 20 %

301 % – 350 % ………………………………….. 40 %

351 % – 400 % …………………………………. 60 %

od 401 % …………………………………………….100 %


Przewidywany termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż do miesiąca od daty złożenia wniosku.


Usługi opiekuńcze mogą obejmować:

Pomoc w codziennych zajęciach, takich jak : robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach itp., mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie, zalecaną przez lekarza pielęgnację, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem.