Pomoc Społeczna


NFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY SPOŁECZNEJ


istock_000003537520pomoc

 


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej działa na rzecz mieszkańców miasta i gminy Działoszyn, wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb pomagając w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości.


Ośrodek wykonuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, do których w szczególności należą:

  Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

  Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

  Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

  Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

  Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

  Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

  Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

  Praca socjalna;

  Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

  Dożywianie dzieci;

  Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

  Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

  Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

  Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

  Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

  Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.

Ośrodek wykonuje zadania zlecone gminie, które między innymi obejmują:

  Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

  Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej:

Prawo do świadczeń pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą w szczególności:

  ubóstwo;

  sieroctwo;

  bezdomność;

  bezrobocie;

  niepełnosprawność;

  długotrwała lub ciężka choroba;

  przemoc w rodzinie;

  potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;

  potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

  bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;

  brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze i osób po zwolnieniu z zakładu karnego;

  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

  alkoholizm lub narkomania;

  zdarzenie losowe i sytuacje kryzysowe;

  klęska żywiołowa lub ekologiczna.


Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ustawy).


Obecnie obowiązujące od 1 października 2015 roku kwoty wynoszą odpowiednio:

osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł,

osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł,

rodzina, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

za 1 ha przeliczeniowego przyjmuję się dochód miesięczny w wys. 288 zł.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o:

miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne,

kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodów nie wlicza się:

jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

zasiłku celowego,

wartości świadczeń w naturze,

świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Pomoc pieniężna:

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają przesłanki w ustawie o pomocy społecznej. W zależności od sytuacji osoby te mogą  ubiegać się o:

– Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

  pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

  pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

  w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł. miesięcznie;

  w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Świadczenie to jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa.


Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje:

W szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

  osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

  rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

  w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

  w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Świadczenie to stanowi różnicę między przyjętym kryterium, a posiadanym dochodem, uprawniającym do świadczeń:

  dla osób samotnych – w wysokości nie niższej niż 50 % kwoty różnicy między kryterium dochodowym, a faktycznie posiadanym dochodem,

  dla rodziny – w wysokości nie niższej niż 50 % kwoty różnicy między kryterium dochodowym, a faktycznie posiadanym dochodem.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie ustala Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy.

Świadczenie to może być również przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).


Zasiłki celowe

Zasiłek celowy przysługuje:

  osobie lub rodzinie na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej;

  w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu;

  osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne;

  w formie biletu kredytowanego.


Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. w takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.


Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. w takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.


Specjalny zasiłek celowy

Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.


Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ust. 2  ustawy o pomocy społecznej).

Świadczenia niepieniężne:

  praca socjalna;

  bilet kredytowany;

  składki na ubezpieczenie zdrowotne;

  składki na ubezpieczenia społeczne;

  pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie;

  sprawienie pogrzebu;

  poradnictwo specjalistyczne;

  interwencja kryzysowa;

  schronienie;

  posiłek;

  niezbędne ubranie;

  usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy;

  specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia;

  mieszkanie chronione;

  pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;

  opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

  pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych;

  szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.


Wymagane dokumenty do skorzystania z pomocy społecznej:

  Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, będą na wniosek innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej;

  Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość;

  Decyzję organu rentowo-emerytalnego ZUS lub KRUS;

  Orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia lub zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

  Orzeczenie o stanie zdrowia dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia;

  Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy po dłuższym zwolnieniu chorobowym lub rencie inwalidzkiej;

  Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto;

  Zaświadczenie o innych źródłach dochodu (stypendia, alimenty, praktyki uczniowskie, dodatki mieszkaniowe, zasiłki chorobowe, spadki i inne);

  Dowód otrzymania renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

  Zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego podanej w ha przeliczeniowych;

  Zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne rolników;

  Zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki;

  Zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie własnej lub członka rodziny (z ewentualną adnotacją, że choroba wymaga stosowania kosztownego leczenia);

  Książeczki lub rachunki opłat za mieszkanie, gaz, energię elektryczną itp.;

  Inne dokumenty mające pływ na podejmowane decyzje w sprawie o przyznanie pomocy.


W jaki sposób i w jakim trybie przyznawana jest pomoc:

  należy złożyć w tut. OPS wniosek opisując problem;

  pracownik socjalny w ciągu 14 dni odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego;

  osoba ubiegająca się o świadczenie zobowiązana jest do przedstawiania dokumentów potwierdzających dochody oraz innych zaświadczeń wymaganych przez pracownika socjalnego;

  ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy lub odmowie podejmuje Kierownik Ośrodka z upoważnienia Burmistrza.


Klientowi przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu


Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy.

Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Kontrakt socjalny.

Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc, pracownika socjalnego oraz Kierownika Ośrodka). Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego. Kontrakt zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanej przez Ośrodek Pomocy. W  kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu. Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowany jest z jednej strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej – do form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek.

Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną:

Osoby i rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotna lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę zatrudnioną, a także marnotrawienie przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, marnotrawienie własnych zasobów finansowych oraz ich nieracjonalne wykorzystanie może stanowić podstawę do ograniczenia lub odmowy przyznania świadczeń albo przyznanie pomocy w formie niepieniężnej. Również odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub nie wywiązanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia.

Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiążę się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzanie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.


Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze przysługują:

  osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona;

  osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

DOCHÓD

ODPŁATNOŚĆ % od 10 zł

za godzinę świadczonej usługi

osoby samotne

osoby w rodzinie

osoby samotne

osoby zam.
z rodziną

do 100 %

634 zł                   514 zł

0%

0%

pow. 100% – 120%

634 zł – 760 zł                   514 zł – 616,80 zł

15%
1,50 zł

30%
3,00 zł

 121% – 150%

767,14 zł – 951,00 zł                 621,94 zł – 771,00 zł

30%
3,00 zł

40%
4,00 zł

 151% – 180%

957,34 zł – 1.141,20 zł                  776,14 – 925,20 zł

40%
4,00 zł

50%
5,00 zł

 181% – 210%

1.147,54 zł – 1.331,40 zł      930,34 zł – 1.079,40 zł

60%
6,00 zł

70%

7,00

211% – 240%

1.337,74 zł – 1.521,60 zł         1.084,54 – 1.233,60 zł

80%

8,00 zł

100%

10,00 zł

241% – 260%

1.527,94 zł – 1.648,40 zł      1.238,74 zł – 1.336,40 zł

100%

10,00 zł

100%

10,00 zł

Uchwała Nr XIX/132/04 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 września 2004 roku w sprawie ustalania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

  Wniosek o przyznanie usług opiekuńczych;

  Zaświadczenie o dochodach (dowód otrzymywania renty, emerytury, zaświadczenie z pracy o zarobkach netto członków rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie usług);

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze ( w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego );

  Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych.


W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

Rodzinny wywiad środowiskowy.

Oświadczenia majątkowe.

Wywiady alimentacyjne.

W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację rodziny.

Dożywianie

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest zapewnienie posiłku osobom, które są go pozbawione.

Pomocą w ramach Programu mogą być objęte:

  dzieci do 7 roku życia;

  uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;

  osoby i rodziny znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym;

Program przewiduje otrzymanie pomocy w następujących formach:

  posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego;

  świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności;

  świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Aby go otrzymać, osoby te muszą spełniać warunek dotyczący ich dochodu, a mianowicie nie może on być wyższy niż 150 % kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej. Jest to więc 771 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, a w przypadku osoby samotnej 951 zł.

Domy pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osobę, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba, że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.

W przypadku, gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami domu”.

Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

  osób w podeszłym wieku;

  osób przewlekle somatycznie chorych;

  osób przewlekle psychicznie chorych;

 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

  dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

  osób niepełnosprawnych fizycznie.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:

W domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;

W domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;

W regionalnym domu pomocy społecznej – ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  Mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka;

  Małżonek, zstępni przed wstępnymi;

  Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
– przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

Mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu,

Małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,

w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,3

 Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

W przypadku niewywiązywania się osób, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.


Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

  Wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;

  Występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

  Małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;

  Osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Wymagane dokumenty do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej:

  wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej;

  zaświadczenie o stanie zdrowia;

  zaświadczenie lekarski;

  opinia dotycząca sprawności psychofizycznej;

  oświadczenie dotyczące zgody na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej;

  odcinek renty/emerytury osoby ubiegającej się;

  aktualne karty informacyjne leczenia szpitalnego/wyniki badań;

  kserokopia dowodu osobistego;

  wywiad przeprowadzony z osobą ubiegającą się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

  Rodzinny wywiad środowiskowy;

  Oświadczenia majątkowe;

  Wywiady alimentacyjne;

  W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację rodziny.