Podstawa Prawna Działalności

prawna

 


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.),

4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

5. Ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. z 2009 r. Dz. U. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.),

6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

7. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. z 2009 r. Dz. U. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),

8. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.),

9. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z póżn. zm.),

10. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póżn. zm.),

11. Innych ustaw określających zadania realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie który został uchwalony przez Radę Miejską w Działoszynie w dniu 28 listopada 2005 r. ( Uchwała Nr XXXII/214/05).


Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Działoszyn, nie posiadającą osobowości prawnej. Zasięgiem swojego działania obejmuje teren miasta i gminy Działoszyn.