Asystent Rodziny


NFORMACJE DOTYCZĄCE WSPARCIA ASYSTENTA RODZINY


 

assss

 


Struktura systemu wsparcia i asystent rodziny

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na jednostki samorządów terytorialnych oraz organy administracji rządowej obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Ustawa wskazuje, iż pracę z rodziną organizuje gmina bądź podmiot przez nią wskazany do realizacji tego zadania. W przypadku, gdy wyznaczonym podmiotem jest Ośrodek Pomocy Społecznej, można utworzyć w nim tzw. „Asystenta Rodziny”. Jego osoba ma na celu wspieranie rodziny, aby w przyszłości potrafiła samodzielnie pokonywać trudności życiowe. Asystent rodziny towarzyszy rodzinom w wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Priorytetem dla asystenta jest nawiązanie relacji z rodziną, dostosowanie stylu komunikacji, jak również metod działania. Rolą asystenta jest także wspomaganie rodziny w wypełnianiu podstawowych funkcji, w tym również wprowadzenie w świat odpowiednich wartości. Rodzice są pierwszymi, naturalnymi i najlepszymi przekaźnikami takiego systemu dla dziecka. Uczy się od nich postrzegania i rozumienia otaczającego go świata, a także buduje własny system wartości. Poprzez dialog w rodzinie dziecko nie tylko zdobywa wiedzę o wartościach, ale także doświadcza tego co liczy się w życiu rodziców i własnej rodzinie, dlatego tak ogromną rolę odgrywa proces wychowawczy dziecka.

Głównym celem pracy asystenta jest pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności i przeciwdziałaniu konieczności umieszczenia dzieci w opiece zastępczej, ponieważ najważniejsze jest dobro dzieci. Można to uzyskać poprzez pomoc w osiągnięciu przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, umożliwiającej jej wychowanie dzieci. Praca asystenta powinna wspomagać rozwój kompetencji wszystkich członków rodziny zarówno rodziców, jak i dzieci. Zdarzają się jednak sytuacje, gdzie dochodzi do umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, wówczas asystent wspiera oraz pomaga rodzicom w zmianie ich postępowania i poprawy, aby w przyszłości mogli je odzyskać.


Zadania asystenta rodziny

W środowisku zewnętrznym występuje wiele rodzin, które wymagają pomocy ze względu na różnorodność dysfunkcji, jakie posiadają, między innymi:

  brak umiejętności w wychowywaniu dzieci;

☛  nieumiejętność w podejmowaniu samodzielnych decyzji;

 nadużywanie alkoholu;

  nieracjonalne gospodarowanie własnym budżetem;

  prowadzenie niezdrowego stylu życia;

  brak kontroli nad edukacją swoich dzieci;

  ogólna niezaradność życiowa.


Asystent rodziny szczegółowo analizując problemy każdej z rodzin udziela stosownej pomocy, która opiera się na następujących zadaniach:

  opracowaniu oraz zrealizowaniu planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny;

  powadzeniu gospodarstwa domowego;

  podniesieniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych;

  udzieleniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

  udzielaniu wsparcia rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

  pomocy w radzeniu sobie w sytuacjach dnia codziennego;

  zapewnieniu pomocy lekarskiej oraz różnego rodzaju terapii;

  udzielaniu pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

  pomoc w uregulowaniu spraw urzędowych związanych z sytuacją mieszkaniową i rodzinną.,

  podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

  współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.


Wspomniana na samym początku ustawa została uchwalona przede wszystkim dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych oraz środowiska rodzinnego, jak również w trosce o ich harmonijny rozwój, przyszłą samodzielność życiową i dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw. Ustawa ma na celu także dobro całej rodziny, która jest naturalnym środowiskiem rozwoju dla dzieci i ich przekaźnikiem. Nadrzędnym jej postulatem jest przekonanie, iż skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się oraz wychowywaniu dzieci może być osiągnięta poprzez współpracę osób, instytucji i organizacji do tego celu powołanych.