Strona Główna

                                           mgops-glowna_1


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką organizacyjną powołaną na podstawie Uchwały Nr XI/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Działoszynie z dnia 20 lutego 1990 r. Ośrodek jest wyodrębnioną jednostką budżetową finansowaną w ramach dotacji celowej w zakresie realizacji zadań zleconych oraz w zakresie zadań własnych z budżetu gminy.


Ośrodek realizuje:

Zadania własne gminy, do których należy:

  przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

  przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków,   pożyczek oraz pomocy w naturze;

  prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

  podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.


Zadania z zakresu administracji rządowej, do których należy:

  przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

  opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

  organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

  prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.


Ośrodek realizuje również:  

  wypłatę dodatków mieszkaniowych;

  wypłatę świadczeń rodzinnych;

  wypłatę funduszu alimentacyjnego;

  wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.